วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 1      กลุ่ม  มอค.21
  สาขาวิชาไฟฟ้า
  สาขางานไฟฟ้าควบคุม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16131040001 นายกฤตพล ใยโท                       
26131040002 นายกฤษณ์ดา ป้องสอน                       
36131040003 นายกิตติพงษ์ ด้วงนิล                       
46131040004 นายกิติศักดิ์ จันทำ                       
56131040006 นายคมกฤช ฝีมือดี                       
66131040007 นายจักรพงศ์ มณฑล                       
76131040008 นายชัยณรงค์ ภักวันต์                       
86131040010 นายณัฐพงศ์ คำกิ่ง                       
96131040011 นายตะวัน บุดศรี                       
106131040012 นายทัศนะ บัวศรี                       
116131040014 นายธนกิจ ชนะมาร                       
126131040015 นายธนพล สระทอง                       
136131040016 นายธนาวุฒิ ทองบาง                       
146131040018 นายธาดา ชลอ                       
156131040019 นายธีรภัทร์ คัญใหญ่                       
166131040020 นายธีรยุทธ ทองอาจ                       
176131040021 นายธีรวัฒน์ แก้วคำ                       
186131040022 นายนนทกร ศรีกุลหอม                       
196131040035 นายวิษณุ ภักดี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวส.2 ห้อง 1      กลุ่ม  มอค.22
  สาขาวิชาไฟฟ้า
  สาขางานไฟฟ้าควบคุม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16131040009 นายชิษณุชา นะวะคำ                       
26131040013 นายธนกฤต เงานอ                       
36131040024 นายประยงค์ จิตรมั่น                       
46131040025 นายปิยมินทร์ จำปา                       
56131040026 นายพรพิทักธ์ พันธ์สำโรง                       
66131040027 นายพีระเดช ศรีภิรมย์                       
76131040028 นายภาณุกร แสงสว่าง                       
86131040029 นายภานุวัฒน์ ศรียงยศ                       
96131040030 นายภานุวัฒน์ อินทร์แก้ว                       
106131040031 นายยงยุทธ หล่อทอง                       
116131040032 นายยศพนธ์ บุญยิ่ง                       
126131040033 นายวิชัย ดีแสน                       
136131040034 นายวิศรุต อุตทูน                       
146131040036 นายศราวุธ บุบผา                       
156131040037 นายศิริศักดิ์ บุญโย                       
166131040038 นายสถาพร โพธิ์งาม                       
176131040039 นายสุวรรณ สีหะวงษ์                       
186131040040 นายอนุรักษ์ นนทวงษ์                       
196131040041 นายอภิสิทธิ์ ดอกพอง                       
206131040043 นายอาโนชา งาสีแดง                       
216131040044 นายเสกสรรค์ สายสังข์                       
226131040045 นายโยธิน พวงพันธ์                       
236131040046 นายโยธิน ใจแก้ว                       
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )