วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 6      กลุ่ม  มอย.111
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานเทคนิคยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231010001 นายกฤษฎา พื้นพรม                       
26231010002 นายกฤษดา จันเทศ                       
36231010003 นายเกียรติกำพล จันทร์เขียว                       
46231010005 นายขจรศักดิ์ โพธิ์กระสังข์                       
56231010006 นายคุณากร ก่ำแก้ว                       
66231010007 นายจักรกฤษณ์ ศรีชารัตน์                       
76231010009 นายจิรายุ เกตสา                       
86231010011 นายชยพล ศรีบัวรายณ์                       
96231010012 นายชรัญ จันทรา                       
106231010013 นายชลสิทธิ์ จันทร์สมุด                       
116231010014 นายชิณวัฒน์ สมรัตน์                       
126231010015 นายชินดนัย น้อมสูงเนิน                       
136231010016 นายณัชพล สวนไธสง                       
146231010017 นายณัฐเดช บุตรวงค์                       
156231010020 นายณัฐพล บุญสุข                       
166231010169 นายศุภกร โปรยทอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวส.1 ห้อง 6      กลุ่ม  มอย.112
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานเทคนิคยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231010021 นายณัฐวุฒิ เทียบคุณ                       
26231010023 นายดำรงศักดิ์ สุริเตอร์                       
36231010024 นายต่อศักดิ์ วันโสภา                       
46231010025 นายถกลเกียรติ พิมโคตร                       
56231010026 นายธนพงศ์ ราชภักดี                       
66231010028 นายธนาวุฒิ บุญนำ                       
76231010029 นายธวัชชัย ทองด้วง                       
86231010030 นายธีรนัย ทาวัน                       
96231010031 นายธีระ สมรัตน์                       
106231010032 นายนวพร นามปัญญา                       
116231010033 นายนวมินทร์ สุระชาติ                       
126231010034 นายนิติพณ ใจดี                       
136231010035 นายบดินศักดิ์ ไชยสาร                       
146231010037 นายประสิทธิ์ บุญเพ็ง                       
156231010039 นายปิยะณัฐ มนต์ทอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )