วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สอย.11
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานเทคนิคยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231010078 นายกรวิชญ์ จันทร์แสง                       
26231010079 นายกฤษณะ กองรัตน์                       
36231010080 นายกิตติพงษ์ แสนบุญ                       
46231010081 นายกุลสมภพ บุตรราช                       
56231010083 นายเกียรติศักดิ์ อรัญทม                       
66231010084 นายคฑาทอง ทองเอี่ยม                       
76231010086 นายจตุรภุช กาญจนกาศ                       
86231010087 นายจิตติพงษ์ นามคำ                       
96231010088 นายจิรศักดิ์ เดชสายบัว                       
106231010089 นายจิรศักดิ์ สมนึก                       
116231010091 นายเจษฎาบดินทร์ ม้าเฒ่า                       
126231010092 นายเจษฎาพันธ์ แก้วรักษา                       
136231010093 นายชยานันต์ สุเมธิวิทย์                       
146231010094 นายชัยวัฒน์ ตามบุญ                       
156231010095 นายไชยวัฒน์ วงษ์คำ                       
166231010096 นายณภัทร ไชยปัญญา                       
176231010121 นายปฏิภาณ ศุกลรัตน์มณีกร                       
186231010122 นายปภังกร วงค์แก้ว                       
196231010131 นายพชร เสาเวียง                       
206231010135 นายพายุพัฒน์ ดาวสุข                       
216231010146 นายวิทยา บุราคร                       
226231010149 นายศักดิ์ดา บุตะเคียน                       
236231010167 นายอาทิตย์ คำนึง                       
                        
                        
                        
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สอย.12
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานเทคนิคยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231010098 นายณัฐพงษ์ สุดสีดา                       
26231010099 นายณัฐพล สีหา                       
36231010100 นายณัฐวุฒิ จวงสังข์                       
46231010102 นายณัฐศิลป์ แสงทอง                       
56231010103 นายตันติกร กิ่งแก้ว                       
66231010105 นายธนวัฒน์ นามวงศ์                       
76231010106 นายธนศักดิ์ โสพันธ์                       
86231010107 นายธนาธร โพธิสุนทร                       
96231010108 นายธวัชชัย ไชยสิทธิ์                       
106231010109 นายธีรภพ มูลประดับอรรจ                       
116231010110 นายธีรภัทร์ นามธรรม                       
126231010111 นายธีระศักดิ์ วงศิริ                       
136231010112 นายนคร นอบน้อม                       
146231010113 นายนนทกาญจน์ กาทอง                       
156231010114 นายนนทวัช เบญจภาส                       
166231010115 นายนภดล บุตรฉิม                       
176231010116 นายนราทิพย์ จารุวรรณรัตน์                       
186231010120 นายปฏิพล สุดาจันทร์                       
196231010158 นายสุริยา นามทองใบ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )