วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สอย.11
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานเทคนิคยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231010075 นายกรวิชญ์ จันทร์แสง                       
26231010076 นายกฤษณะ กองรัตน์                       
36231010077 นายกิตติพงษ์ แสนบุญ                       
46231010078 นายกุลสมภพ บุตรราช                       
56231010079 นายเกียรติศักดิ์ อรัญทม                       
66231010080 นายเกียรติศักดิ์ อรัญทม                       
76231010081 นายคฑาทอง ทองเอี่ยม                       
86231010082 นายครรชนะ ขจัดกลาง                       
96231010083 นายจตุรภุช กาญจนกาศ                       
106231010084 นายจิตติพงษ์ นามคำ                       
116231010085 นายจิรศักดิ์ เดชสายบัว                       
126231010086 นายจิรศักดิ์ สมนึก                       
136231010087 นายเจนณรงค์ สีหนาท                       
146231010088 นายเจษฎาบดินทร์ ม้าเฒ่า                       
156231010089 นายเจษฎาพันธ์ แก้วรักษา                       
166231010090 นายชยานันต์ สุเมธิวิทย์                       
176231010091 นายชัยวัฒน์ ตามบุญ                       
186231010092 นายไชยวัฒน์ วงษ์คำ                       
196231010093 นายณภัทร ไชยปัญญา                       
206231010094 นายณัชพล พาหา                       
216231010095 นายเอกชัย พิมพ์ทอง                       
226231010096 นายอาทิตย์ คำนึง                       
236231010097 นายอภิวัฒน์ ประชาราษฎร์                       
                        
                        
                        
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สอย.12
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานเทคนิคยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231010098 นายณัฐพงษ์ สุดสีดา                       
26231010099 นายณัฐพล สีหา                       
36231010100 นายณัฐวุฒิ จวงสังข์                       
46231010101 นายณัฐวุฒิ ธรรมนาม                       
56231010102 นายณัฐศิลป์ แสงทอง                       
66231010103 นายตันติกร กิ่งแก้ว                       
76231010104 นายทศพร ประกายทอง                       
86231010105 นายธนวัฒน์ นามวงศ์                       
96231010106 นายธนศักดิ์ โสพันธ์                       
106231010107 นายธนาธร โพธิสุนทร                       
116231010109 นายธวัชชัย ไชยสิทธิ์                       
126231010110 นายธีรภพ มูลประดับอรรจ                       
136231010111 นายธีรภัทร์ นามธรรม                       
146231010112 นายธีระศักดิ์ วงศิริ                       
156231010113 นายนคร นอบน้อม                       
166231010114 นายนนทกาญจน์ กาทอง                       
176231010115 นายนนทวัช เบญจภาส                       
186231010116 นายนภดล บุตรฉิม                       
196231010117 นายนราทิพย์ จารุวรรณรัตน์                       
206231010118 นายอัครพล ปะทะวัง                       
216231010119 นายอรรถพล วิไล                       
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )