วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 1      กลุ่ม  สอธ.21
  สาขาวิชาโยธา
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16131210053 นายกฤษฎา บัวลา                       
26131210054 นายกฤษฎา หาระสาย                       
36131210055 นายคณาธิป ปวนหนิ้ว                       
46131210056 นายชินรา สันทาลุนัย                       
56131210057 นายณัฐวรรษ ธรรมพร                       
66131210058 นายณัฐิวุฒิ บุญช่วย                       
76131210059 นายทิพากร ใจดี                       
86131210060 นายธนกร พงศ์พีระ                       
96131210061 นายธนกร ฤทธิ์เดช                       
106131210062 นายธนากร แทนหลาบ                       
116131210063 นางสาวธนารัตน์ สุภาวหา                       
126131210064 นายปฏิภาณ เพ็งจันทร์                       
136131210065 นายประพันธ์ ออมชมภู                       
146131210066 นายปรัชญา ป้องแก้ว                       
156131210067 นายพงศกร วิเศษสังข์                       
166131210068 นางสาวพรศิริ จารุนัย                       
176131210069 นายพรเจริญ พลเหลา                       
186131210071 นายวันฉลอง พิทักษา                       
196131210072 นายอนาวิน หัสนัย                       
206131210073 นายอัศราวุธ บุญกว้าง                       
216131210074 นายเกียรติศักดิ์ จรรยา                       
226131210075 นายเชษฐา วงค์ภักดี                       
236131210076 นายโฆษิต วงศ์จอม                       
246131210080 นายประการ ทองแสง                       
256131210083 นายนิรันธร ทองพิละ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )