วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  พค.11
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16222040001 นางสาวกนกวรรณ กะสี                       
26222040002 นายกฤษดา นามธรรม                       
36222040003 นางสาวกวิสรา ก้อนคำ                       
46222040004 นายก้องภพ นวนันท์                       
56222040005 นางสาวกันยารัตน์ ฝ้ายเทศ                       
66222040006 นางสาวกุลปริยา สุโพธิ์                       
76222040007 นางสาวเกณิกา หมายชัย                       
86222040008 นางสาวเกษมณี ศรีคงเพชร                       
96222040009 นายคุณากร มาตรา                       
106222040010 นางสาวจันทิมา ไชยเสนา                       
116222040011 นางสาวจิรวรรณ โพวัน                       
126222040012 นางสาวจิราพร แก้วมนตรี                       
136222040013 นางสาวจิราพร ศรีสิงห์                       
146222040014 นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ตั้ง                       
156222040015 นางสาวเจนจิรา โลนุชิต                       
166222040016 นางสาวชรินรัตน์ เอี่ยมสะอาด                       
176222040017 นางสาวช่อชมพู พิมพ์ทอง                       
186222040018 นายฐิติโชติ อรัญทม                       
196222040019 นางสาวณัฐกมล ปัทมะ                       
206222040020 นางสาวณัฐชา ทาเวช                       
216222040021 นางสาวณัฐฐธิดา สีสลับ                       
226222040022 นางสาวณัฐวดี ชนะสิมมา                       
236222040023 นายณัฐวัตร บัวมาศ                       
246222040024 นายณัฐวุฒิ ดวงสมร                       
256222040025 นางสาวณิชา ทองศักดิ์                       
266222040026 นางสาวทิยดา คุณชาติ                       
276222040027 นางสาวธัญญารัตน์ สมจิตร                       
286222040028 นางสาวธารารัตน์ ฉุนกระโทก                       
296222040029 นางสาวธิญาดา น้อยหา                       
306222040030 นางสาวธิติมา สิงห์สุด                       
316222040031 นางสาวธินัดดา มังษา                       
326222040032 นางสาวธิมาพร เถระพันธ์                       
336222040033 นางสาวนรินรัตน์ พูลสวัสดิ์                       
346222040034 นางสาวนัทยา พิลาน                       
356222040035 นางสาวนันทิยา ใจขาน                       
366222040036 นางสาวนิตติยา พิมพ์ทอง                       
376222040037 นางสาวนิภาพร ประวงค์                       
386222040038 นายบุญสิทธิ์ ปัทมะ                       
396222040039 นายบูรพา สังฆพรม                       
406222040040 นางสาวเบญจวรรณ ขาวสง่า                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )