วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  พข.31
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานการขาย
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16022020001 นางสาวกนกรดา เทพณรงค์                       
26022020002 นางสาวกรรณิกา คำสอน                       
36022020003 นางสาวกิตติมาพร เพ็งทะเล                       
46022020004 นางสาวขนิษฐา แสงกสุล                       
56022020006 นางสาวชฏาพร แสงกล้า                       
66022020007 นางสาวชนิดา ตันสิงห์                       
76022020008 นางสาวชลธิชา ศรีจันศร                       
86022020010 นางสาวนรินทิพย์ พงค์พีระ                       
96022020016 นางสาวพิมวิมล แสงสกุล                       
106022020017 นางสาวมัสยา กมลมาลย์                       
116022020022 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทร์แก้ว                       
126022020023 นางสาวอาทิตยา เสนศรี                       
136022020025 นางสาวเกษรา ปฏิเหตุ                       
146022020026 นางสาววารุณี ดวงไชย                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )