วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.2 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.21
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121040002 นายกฤติพงศ์ นันทะวงศ์                       
26121040003 นายกิตตินันท์ อายุวงศ์                       
36121040004 นางสาวกุลณัฐ หมายมั่น                       
46121040005 นายคมสันต์ พอใจ                       
56121040006 นายจิรกร ศรีชัย                       
66121040010 นายจุลสิทธิ์ หาสุข                       
76121040011 นายชลาวุธ สีหะวงษ์                       
86121040014 นายญาณโรจน์ จรูญชัย                       
96121040015 นายณรงค์ฤทธิ์ โทนะพันธ์                       
106121040016 นายณัฐพล โพนยาง                       
116121040019 นายทักษิณ ภัยวงษ์                       
126121040021 นายธนชัย ใยมุง                       
136121040022 นายธนธัช แก้วเกิด                       
146121040023 นายธนวัฒน์ สุทาบุญ                       
156121040093 นายอภิวัฒน์ แจ่มศรี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.2 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.22
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121040025 นายธนากร สงค์เมือง                       
26121040026 นายธนาวิชญ์ แขมคำ                       
36121040028 นายธวัชชัย ช่างแก้ว                       
46121040030 นายนนทชัย เผดิม                       
56121040031 นายนิธิทัศน์ สุคะตะ                       
66121040032 นายนิเวศน์ กาญจนชาติ                       
76121040033 นางสาวบัณฑิตา ใยทอง                       
86121040034 นายปกรณ์ ผาสุข                       
96121040036 นายประสิทธิ์ อินทร์ธรรม                       
106121040037 นายปรัชญา ขันคำ                       
116121040038 นายพงศกร เผ้าอาจ                       
126121040039 นายพงศ์ดนัย มูลดับ                       
136121040040 นายพรรวินท์ บุญธรรม                       
146121040042 นายพลวัฒน์ พิมพันธ์                       
156121040043 นางสาวพลอยไพลิน หงษ์อินทร์                       
166121040044 นายพัดยศ ทุมมา                       
176121040046 นายพีรณัฐ เวทย์ศิริยานันท์                       
186121040095 นายปรมี ศรีแก้ว                       
196121040099 นายบุญมี สีหมอก                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )