วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.11
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201040001 นายกณภรรษ ไกรสมสุข                       
262201040002 นางสาวกรองกาญจน์ บุญเรือง                       
362201040003 นายกฤษฎา สมบุญ                       
462201040004 นายกวินทัต โมทะจิตต์                       
562201040005 นายเกียรติศักดิ์ เกษกุล                       
662201040006 นายเกียรติศักดิ์ รินทร์จันทร์                       
762201040007 นายจอมพลภูมิ บุญให้                       
862201040008 นายจักรกฤษ ภิลารัก                       
962201040009 นายจักรกฤษ รินทร                       
1062201040010 นายจักรพันธ์ บุญชาลี                       
1162201040011 นางสาวจันทมาส แสงสุด                       
1262201040012 นายจิรวัฒน์ พงษ์ภาพ                       
1362201040013 นายจิระพงศ์ จตุรทิพย์คันธา                       
1462201040014 นายจิระศักดิ์ มาสุข                       
1562201040015 นายจิรายุส สมรัตน์                       
1662201040016 นายจิราวุธ คันศร                       
1762201040017 นายชุมพร ตุ้มคำ                       
1862201040018 นายฐิติพัฒน์ เภาผ่อง                       
1962201040019 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสวรรค์                       
2062201040020 นายณัฐกิตติ์ บุติพันคา                       
2162201040021 นายณัฐกิตติ์ สมบรรณ์                       
2262201040022 นายณัฐพล โสผล                       
2362201040023 นายณัฐภูมิ มิ่งขวัญ                       
2462201040024 นายณัฐวุฒิ พรมชาติ                       
2562201040025 นายณัฐวุฒิ มงคล                       
2662201040028 นายณัฐิวุฒิ ประทุมวงค์                       
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.12
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201040026 นางสาวสุภาวดี กินรี                       
262201040029 นายถิรวุฒ พานเงิน                       
362201040030 นายเทิดศักดิ์ พิงพวย                       
462201040031 นายธนกฤต พรมชา                       
562201040032 นายธนชัย พฤกษา                       
662201040033 นายธนพงษ์ พงษ์สีดา                       
762201040034 นายธนพล บุญนำ                       
862201040035 นายธนวัฒน์ พะวงค์                       
962201040036 นายธนวัฒน์ สงเมือง                       
1062201040037 นางสาวธมล บุตรชาติ                       
1162201040038 นายธราดล อภัยวงศ์                       
1262201040039 นายธัชนนท์ คันศร                       
1362201040040 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีเมือง                       
1462201040042 นายนนทิกร พงษ์วิเศษ                       
1562201040043 นางสาวนิติรัฐ กองวงศ์                       
1662201040044 นายบัวบูชา คำทวี                       
1762201040045 นางสาวบุษกร บัวทิพย์                       
1862201040046 นายปฏิวัติ เจนเกษกรณ์                       
1962201040047 นางสาวปนัดดา คนหาญ                       
2062201040048 นายประกฤษฎิ์ นาจำปา                       
2162201040049 นายประกายสิทธิ์ ใจดี                       
2262201040050 นายประกาศิต ตำหนง                       
2362201040051 นายประกิต ชำนิกุล                       
2462201040053 นายปิยชัย พรหมประดิษฐ์                       
2562201040054 นายปิยวัฒน์ บุญมา                       
2662201040055 นายปุณณวิช ศรีโยธี                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )