วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชก.11
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15721020001 นายทรงยุทธ  นามโคตร                       
25721020002 นายกฤษณะ  ภูทิพย์                       
35721020008 นายอาทิตย์ สมภารเพียร                       
45721020009 นายบัญชา  นากอก                       
55721020011 นายวิทยา  อุดทา                       
65721020014 นายอำนาจ รินทร                       
75721020015 นายวิชิตชัย เงินจันทร์                       
85721020016 นายกิตติพงศ์ เงินจันทร์                       
95721020018 นายวีรยุทธ สมบัติวงศ์                       
105721020019 นายปริญญา  โคษาราช                       
115721020045 นายพิชนุ วรรณทวี                       
125721020046 นายอนิวัฒน์ มุ่งดี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชก.12
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15721020024 นายณัฐพล อภัยศิลา                       
25721020026 นายนิภากร แก้ววงษา                       
35721020031 นายศักดา พิมพ์ทอง                       
45721020033 นายณัฐพล บุญสงค์                       
55721020034 นายโชติ กิ่งแก้ว                       
65721020035 นายอนุทิตย์ สืบสิมมา                       
75721020036 นายธนพล โลหะกิจ                       
85721020037 นายพีรพล อุ่นแก้ว                       
95721020039 นายอัษฎาวุธ  โสภาพัฒน์                       
105721020041 นายสุริยา เหล่าแค                       
115721020042 นายธวัชชัย หาระกรณ์                       
125721020043 นายธนากร เขียวอ่อน                       
135721020050 นางสาวรุ่งนภา ออมชมพู                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )