วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.2 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.25
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121010098 นายพัทธนันธ์ โคระดา                       
26121010099 นายพิพัฒน์ ศรีกุล                       
36121010101 นายพีรพงษ์ ขำเดช                       
46121010103 นายพีระพงษ์ ทองบาง                       
56121010106 นายภาคภูมิ กรึงไกร                       
66121010107 นายภาณุพงศ์ วัชรกรกมล                       
76121010108 นายภานุพงศ์ จันทโคตร                       
86121010109 นายภานุวัฒน์ วรรณบล                       
96121010110 นายภานุวัตน์ แก้วบุตรดี                       
106121010111 นายภูวดล คำทรัพย์                       
116121010112 นายภูวดล สอนโนนแดง                       
126121010113 นายภูวดิน เกษอินทร์                       
136121010115 นายมงคลชัย ไชยสาร                       
146121010116 นายมนตรี เปิมรัมย์                       
156121010117 นายมนต์ธร บุญจูง                       
166121010118 นายมุนินทร์ เสาหงษ์                       
176121010119 นายยุทธชัย คำศิลา                       
186121010120 นายรักเกียรติ ติงสะ                       
196121010146 นายสิทธิศักดิ์ คำนึง                       
206121010155 นายสุริยา หาญเสมอ                       
216121010189 นายไชยพล ธรรมชาติ                       
226121010193 นายปรัชญาวุฒิ กิจเสนาะ                       
                        
                        
                        
                        
  ปวช.2 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.26
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121010122 นายรัฐภูมิ พิมพา                       
26121010125 นายลาภิศ ขาวพรม                       
36121010126 นายลิขิต วิเศษสังข์                       
46121010129 นายวราศักดิ์ เพ็งพันธ์                       
56121010130 นายวัชรพงษ์ นามวิชา                       
66121010131 นายวิทยา รัตนา                       
76121010132 นายวิวัฒน์ แขมคำ                       
86121010133 นายศรราม แทนโสภา                       
96121010139 นายศิริวัฒน์ นกพ่วง                       
106121010140 นายศุภกร นรดี                       
116121010141 นายศุภกิตติ์ บุญช่วย                       
126121010143 นายสรวิศ ยอดประดิษฐ์                       
136121010158 นายสุรเดช คำดี                       
146121010162 นายอดิเทพ วิเศษสังข์                       
156121010170 นายอภิรักษ์ สุทธิโท                       
166121010184 นายเสกสรรค์ พรรษา                       
176121010187 นายเอกราช กาฬพึก                       
186121010190 นายวีรพงษ์ รุ่งแก้ว                       
196121010200 นายเจษฎากร ทองมนต์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )