คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม ทยส.21
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายอุดร เศษโถ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3901-2005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา 1-4-35
3901-2007การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา 1-4-35
3901-2127วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1-4-35
3901-8501โครงการ 0-4-44
3901-2110ความปลอดภัยระบบเครือข่าย 1-4-35
3112-2004เทคโนโลยีงานพรีเพรส 1-3-24
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  11-27-25 38


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอุดร นายกัณหา
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//------------- 30001501 -------------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001406 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
นายกัณหา
//------------- 39018501 -------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
นายนเรศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012007 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายเริงศักดิ์ นายเริงศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012127 ------------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
โฮมรูม
//------------------ 39012110 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012005 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
//------------- 31122004 -------------//
นายอุดร เศษโถ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายกัณหา  อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ