คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม ทยส.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 2-2-34
3901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1-4-35
3901-2101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1-4-35
3901-2119การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1-4-35
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3900-0005การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ 1-4-35
3900-0009เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-4-35
 รวม  12-26-24 38


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นายนที จันทร์เทียม
นายเริงศักดิ์ นายเริงศักดิ์ นายบวรศักดิ์ นายอุดร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 39011003 ---------//
นายนที จันทร์เทียม
//--------- 39011003 ---------//
นายนที จันทร์เทียม
//------------------ 39012119 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39000009 ------------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายบวรศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39000005 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
โฮมรูม
นายบวรศักดิ์
//--------- 30012001 ---------//
นายนที จันทร์เทียม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012001 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
//------------- 39012101 -------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ