คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม ทยส.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายเริงศักดิ์ สายรัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3901-1002การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML 2-2-34
3901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1-4-35
3901-2004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 1-4-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3900-0001การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป 1-4-35
3900-0005การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ 1-4-35
3000-1313วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-34
 รวม  17-22-27 39


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001101 -------------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
//------------------ 30001313 ------------------//
น.ส.ชลญา อุทัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอุดร
//--------- 39011002 ---------//
นายกัณหา อุทธิเสน
นายนที น.ส.บุญมี นายบวรศักดิ์ นายอุดร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39000005 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 39011002 ---------//
นายกัณหา อุทธิเสน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39000001 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
โฮมรูม
//------------------ 39012004 ------------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012003 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
//------------- 30011001 -------------//
นายนที จันทร์เทียม
//--------- 30001207 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายกัณหา  อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ