คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม บนร.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ
สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม
ที่ปรึกษาน.ส.ธันย์รดา ชินทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3701-2007สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 2-2-34
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3701-8501โครงการ *-*-44
3701-9010ทัศนคติและบุคลิกภาพในงานบริการ 2-2-34
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-1214ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการจัดเลี้ยง 3-0-33
3700-0003เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-2-34
3701-2001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-34
3700-0004บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ 3-0-33
3701-2004ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-34
3701-5102งานการใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม *-*-33
 รวม  20-14-33 41


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001214 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
นายพรชัย
//------------- 37015102 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 37000004 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001501 ---------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
น.ส.งามศิริ
//--------- 37012004 ---------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
//--------- 37012007 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
น.ส.งามศิริ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 37012001 ------------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37019010 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
นายภควัตร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001609 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
//--------- 37012007 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
น.ส.พิมพ์พัชชา
โฮมรูม
//--------- 37012004 ---------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
//--------- 37018501 ---------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 37000003 ------------------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 37019010 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
น.ส.อังศุธา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นางสาวอังสุธา  สุทธิประภา)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ