คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มคอ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษาน.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3404-8501โครงการ *-*-44
3400-0009การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1-4-35
3400-1001สัมมนาวิชาชีพ 1-2-23
3404-2106โภชนบำบัด 2-3-35
3404-2119การจัดการธุรกิจเบเกอรี่ 2-3-35
3404-2002วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 2-2-34
3404-2006การแปรรูปอาหาร 2-3-35
3404-2118การจัดการธุรกิจขนมไทย 2-3-35
 รวม  12-22-24 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)