คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มคอ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษาน.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3400-1002เทคนิคการนำเสนอผลงาน 1-4-35
3400-1004การจัดการงานวิชาชีพ 2-0-22
3400-1001สัมมนาวิชาชีพ 1-2-23
3404-2006การแปรรูปอาหาร 2-3-35
3404-2103เคมีอาหาร 3-0-33
3404-8501โครงการ *-*-44
3404-2104ครัวและเครื่องใช้ในงานอาหาร 1-3-24
3404-2124อาหารตะวันตก 2-3-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  19-17-29 40


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 34042104 ------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
//---------------------- 34001002 ----------------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 34042124 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
//--------- 34042124 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
น.ส.ปิยะมาศ
//------------------ 34048501 ------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 34042006 ---------//
นายปริญญา สว่างโคตร
//--------- 34042006 ---------//
นายปริญญา สว่างโคตร
กิจกรรม
กิจกรรม
นายปริญญา
//--------- 34001004 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปริญญา
//--------- 34001001 ---------//
นายปริญญา สว่างโคตร
โฮมรูม
//------------- 34042103 -------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001207 -------------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
นายพรชัย
//------------- 30001501 -------------//
นายสกล หุ่นงาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.................................
(นางวิไล  โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและและโภชนาการ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ