คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มคอ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1307วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ 2-2-34
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3400-0008การถนอมอาหารเบื้องต้น 1-4-35
3400-1003การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 1-2-23
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3404-2007ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 2-3-35
3404-2103เคมีอาหาร 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  26-13-31 39


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 34000008 ------------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
นายปริญญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 34001003 -------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 34042007 ------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
โฮมรูม
น.ส.ปิยะมาศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 34042103 -------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
//------------- 30011001 -------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ