คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มคอ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษาน.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3400-1002เทคนิคการนำเสนอผลงาน 1-4-35
3404-2001โภชนาการเพื่อชีวิต 2-2-34
3404-2004อาหารไทย 2-3-35
3404-2005ขนมไทย 2-3-35
3404-2124อาหารตะวันตก 2-3-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3404-2003ความปลอดภัยในงานอาหาร 3-0-33
3404-2103เคมีอาหาร 3-0-33
 รวม  19-19-26 38


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 34001002 ------------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
นายพรชัย
//--------- 30001609 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
น.ส.บุญมี น.ส.ปิยะมาศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 34042003 -------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
//------------- 34042103 -------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
นายปริญญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 34042001 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
//--------- 34042001 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001207 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 34042004 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
//--------- 34042004 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
โฮมรูม
//--------- 34042005 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
//------------- 34042005 -------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 34042124 ------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
น.ส.ปิยะมาศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.................................
(นางวิไล  โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและและโภชนาการ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ