คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มบค.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษานางปริษา ปั้นดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3204-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3204-2003การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2-2-34
3204-2004ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
3204-2102เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3204-8501โครงการ *-*-44
3204-2108การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 2-2-34
3200-0010คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-34
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  19-18-31 41


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042004 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 32042007 ---------//
นางนลินี เดชวัน
//------------- 30001102 -------------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042004 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 32042003 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//------------------ 32048501 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
//--------- 30001305 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001305 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
//--------- 32001002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32042003 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042108 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
โฮมรูม
//--------- 32042102 ---------//
นางวราดา ขันตี
//--------- 32001002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042102 ---------//
นางวราดา ขันตี
//--------- 32042007 ---------//
นางนลินี เดชวัน
//------------------ 32000010 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ