คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มบค.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษานางวราดา ขันตี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3204-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3204-2003การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2-2-34
3204-2004ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
3204-2102เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3204-8501โครงการ *-*-44
3204-2108การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 2-2-34
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3200-0010คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-34
 รวม  19-18-31 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)