คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบค.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษานางวราดา ขันตี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 2-2-34
3204-2106การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 2-2-34
3204-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม 2-2-34
3204-2107การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา 2-2-34
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-33
3200-0001หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-34
 รวม  26-14-32 40


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042103 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
//--------- 30001201 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
//--------- 32000001 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นางวราดา ขันตี
//--------- 32042103 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
//--------- 32000001 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
นางลลิดา น.ส.บุญมี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นางวราดา ขันตี
//--------- 32042002 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32000003 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042107 ------------------//
นายณัทพงศ์ โยธี
โฮมรูม
//------------- 30011001 -------------//
นางปริษา ปั้นดี
นางเพ็ญศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042106 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
//--------- 32042002 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
//--------- 32001003 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ