คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มบต.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษานางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1208ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3202-2003นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3202-2005การวิจัยการตลาด 2-2-34
3202-2101การบริหารธุรกิจขนาดย่อม 2-2-34
3202-2104สัมมนาการตลาด 2-2-34
3202-8501โครงการ *-*-44
3202-9010การตลาดออนไลน์ 3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  23-10-31 37


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32028501 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32022005 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
น.ส.วลีรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32022104 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นางลลิดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32022104 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32028501 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32022101 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32022003 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
โฮมรูม
น.ส.อรณิชา น.ส.อรณิชา นางลลิดา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30011001 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 32022005 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//--------- 32029010 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ