คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบต.111
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3202-2002พฤติกรรมผู้บริโภค 3-0-33
3202-2007การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 3-0-33
3200-0001หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-34
3200-0002หลักการขาย 3-0-33
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-33
3200-0007การค้าปลีกและการค้าส่ง 3-0-33
3200-0006การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  36-10-40 46


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32000001 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
น.ส.อรณิชา น.ส.อรณิชา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32000001 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 32000007 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//------------- 32000006 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//--------- 32022002 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32000003 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
น.ส.วลีรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32022007 -------------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//--------- 32001003 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
โฮมรูม
น.ส.วลีรัตน์ น.ส.อรณิชา
//--------- 32000002 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//--------- 30011001 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ