คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบต.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษาน.ส.สายทอง คำหงษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3202-2001การจัดการขาย 3-0-33
3202-2003นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3-0-33
3202-2004การสื่อสารการตลาด 3-0-33
3202-2006กลยุทธ์การตลาด 3-0-33
3200-0001หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-34
3202-2102การตลาดบริการ 3-0-33
3202-2201การขับรถยนต์ 1-3-24
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3200-0006การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 3-0-33
 รวม  28-11-32 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)