คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบต.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษานางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3202-2001การจัดการขาย 3-0-33
3202-2006กลยุทธ์การตลาด 3-0-33
3202-2102การตลาดบริการ 3-0-33
3202-2105การนำเข้าและการส่งออก 3-0-33
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3200-0001หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-34
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-33
3200-0006การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 3-0-33
3202-9005เทคนิคการนำเสนอ 2-2-35
3200-0007การค้าปลีกและการค้าส่ง 3-0-33
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  28-8-31 37


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางลลิดา
//------------- 32000003 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//------------- 32022001 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32022102 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32000001 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
น.ส.ณัฐกฤตา
//------------- 32029005 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32000001 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
//--------- 32000007 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32022105 -------------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
นายพรชัย นางเพ็ญศรี
โฮมรูม
//--------- 32000006 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
นางเพ็ญศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//--------- 32022006 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//--------- 32029005 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ