คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มบบ.23
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานายเมธาวุฒิ แสงกล้า
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3201-2004การบัญชีต้นทุน 2 2-2-34
3201-2002การบัญชีชั้นกลาง 2 2-2-34
3201-8501โครงการ *-*-44
3201-2006การบัญชีชั้นสูง 2 2-2-34
3201-2007การบัญชีภาษีอากร 2-2-34
3201-2104การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3-0-33
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  20-10-28 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพรชัย
//--------- 32012006 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 30001203 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
น.ส.ยุพาภรณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012002 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 30001505 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
//--------- 32012007 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
น.ส.ยุพาภรณ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.กมลีรัตน์
//------------- 32012104 -------------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ยุพาภรณ์ นายพรชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32012004 ------------------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
โฮมรูม
//--------- 32001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012007 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32012006 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 32012002 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
น.ส.ยุพาภรณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ