คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบบ.13
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานางธิดาวรรณ สรรพศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3201-2001การบัญชีชั้นกลาง 1 2-2-34
3201-2003การบัญชีต้นทุน 1 2-2-34
3201-2005การบัญชีชั้นสูง 1 2-2-34
3201-2109การบัญชีการเงิน 2-2-34
3200-0005การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2-2-34
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  15-18-23 33


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
//--------- 32000005 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
น.ส.กมลีรัตน์
//--------- 32012003 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012109 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
//--------- 32012001 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
น.ส.ชลญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012005 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
//--------- 30001205 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001609 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012003 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 32012109 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
โฮมรูม
//--------- 32012001 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
น.ส.ชลญา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32000005 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
//--------- 32001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
//--------- 32012005 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ