คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอม.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่ปรึกษานายนเรศ ตาทุวัน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3128-2002เทคนิคการอินเตอร์เฟส 1-4-35
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา1 1-4-35
3128-8501โครงการ *-*-44
3128-2408คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1-4-35
3128-2410การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย 1-4-35
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-4-35
3128-2409การผลิตดิจิตอลวีดีโอ 1-4-35
3128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  7-31-25 42


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282007 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
นายนที
//------------------ 31282410 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนเรศ
//------------- 31282409 -------------//
นายอุดร เศษโถ
//--------- 31282409 ---------//
นายอุดร เศษโถ
นายเริงศักดิ์ นายเริงศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282408 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
กิจกรรม
กิจกรรม
นายนที นายบวรศักดิ์ นายนเรศ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31288501 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
โฮมรูม
//------------- 31282002 -------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
//--------- 30001608 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282004 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
//------------- 31280005 -------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ