คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอม.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3128-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-4-35
3128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา1 1-4-35
3128-2402อุปกรณ์มัลติมีเดีย 2-2-34
3128-2314งานบริการคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0-4-24
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3128-0004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24
3128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23
 รวม  19-29-32 48


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31280004 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
//------------- 31282001 -------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282402 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
นายอุดร นายกัณหา นายนเรศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282314 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31280008 ---------//
นายนที จันทร์เทียม
นายนที
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282006 ------------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
โฮมรูม
//---------------------- 31282004 ----------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282007 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
//------------------ 30012001 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ