คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอพ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขางาน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ที่ปรึกษาน.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1303วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง 2-2-34
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3122-1001เคมีพอลิเมอร์ 1-4-35
3122-2002ยางสังเคราะห์ 2-0-22
3122-2108เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 3-0-33
3122-8501โครงการ *-*-44
3122-2106วัสดุพลาสติก 2-0-22
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3122-0002การศึกษาสูตรยาง 3-0-33
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3122-0001วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์พื้นฐาน 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  24-13-33 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)