คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอพ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขางาน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ที่ปรึกษาน.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1303วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง 2-2-34
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3100-0602เคมีอินทรีย์ทั่วไป 2-2-34
3122-2108เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3122-8501โครงการ *-*-44
3100-0117การควบคุมคุณภาพ 3-0-33
3122-2109กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3122-0003อุตสาหกรรมยางเบื้องต้น 3-0-33
3122-0004ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  28-8-35 40


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31220004 -------------//
นายไสว โทนะพันธ์
//------------- 31220003 -------------//
น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
น.ส.อัจฉราวดี นายไสว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000602 -------------//
นายไสว โทนะพันธ์
น.ส.อ้อมทอง
//------------- 31222109 -------------//
นายไสว โทนะพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001609 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
น.ส.อัจฉราวดี นายพรชัย
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31228501 -------------//
น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000117 -------------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
น.ส.สาพิตา
โฮมรูม
//------------- 31222108 -------------//
น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//--------- 30001303 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//------------- 30011001 -------------//
นายนที จันทร์เทียม
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นางสาวอ้อมทอง พงษ์วิเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ