คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขางาน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ที่ปรึกษาน.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3122-2101มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3122-2005เทคโนโลยีน้ำยาง 1-2-23
3122-2102การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง 2-0-22
3122-2006ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 1 0-6-26
3122-2009การออกสูตรยาง 2-0-22
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3122-2103การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยาง 1-3-24
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3122-0004ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี 3-0-33
3122-0003อุตสาหกรรมยางเบื้องต้น 3-0-33
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  25-17-31 42


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31220004 -------------//
นายไสว โทนะพันธ์
//------------- 31220003 -------------//
น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
//--------- 31222009 ---------//
น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
น.ส.ณชิตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31222005 -------------//
น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
//--------------------------- 31222006 ---------------------------//
น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001102 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
//--------- 30012001 ---------//
นางนลินี เดชวัน
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพรชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31222101 ---------//
น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
//--------- 30012001 ---------//
นางนลินี เดชวัน
โฮมรูม
//--------- 31222102 ---------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
//--------- 30001604 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31222103 ------------------//
น.ส.อ้อมทอง พงษ์วิเศษ
//------------- 30001207 -------------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
//--------- 30001609 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นางสาวอ้อมทอง พงษ์วิเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ