คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขางาน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ที่ปรึกษาน.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3122-2005เทคโนโลยีน้ำยาง 1-2-23
3122-2006ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 1 0-6-26
3122-2009การออกสูตรยาง 2-0-22
3122-2101มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง 2-0-22
3122-2102การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง 2-0-22
3122-0002การศึกษาสูตรยาง 3-0-33
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3122-0003อุตสาหกรรมยางเบื้องต้น 3-0-33
3122-0004ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี 3-0-33
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  25-17-31 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)