คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอถ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายวรพจน์ ศรีเมือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3108-0002การเขียนแบบก่อสร้าง 1-6-37
3108-0003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 1-6-37
3108-0007การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
3108-0005วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2-0-22
3108-0006กฏหมายอาคาร 2-0-22
3108-1004สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2-0-22
3108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2 2-0-22
3108-2103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-22
3108-2104การประมาณราคางานก่อสร้าง 2-0-22
3108-2105กฏหมายและสัญญา 2-0-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  18-20-24 38


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเกรียงศักดิ์
//------------- 31080002 -------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
//------------- 31080002 -------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเกรียงศักดิ์
//------------- 31080003 -------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
//------------- 31080003 -------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082104 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
//--------- 31082101 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31082103 ---------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวรพจน์
//------------- 31080007 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
โฮมรูม
//--------- 31082102 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
//--------- 31080005 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31080006 ---------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
//--------- 31082105 ---------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
นายเกรียงศักดิ์
//------------- 31081004 -------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ