คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอถ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายวรพจน์ ศรีเมือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3001-2006คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-2-34
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง 3-0-33
3108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 1-6-47
3108-2007สภาวะแวดล้อม 2-0-22
3108-2106การเขียนแบบก่อสร้าง 2 1-6-37
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  18-18-25 36


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001102 -------------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
ดร.สุภาพ
//--------- 30001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
นายไชยา นายไชยา
//---------------------- 31082002 ----------------------//
นายไชยา บุตรวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเกรียงศักดิ์
//------------- 31082106 -------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31082106 -------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012006 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
//--------- 30012006 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
โฮมรูม
//------------- 31000301 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082007 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
นายสกล
//--------- 30001608 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ