คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอธ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายสันติรักษ์ โตรัศมี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3121-2002การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3121-2110งานโยธา 0-6-26
3109-2005การสำรวจเส้นทาง 2-3-35
3121-2104วิศวกรรมการทาง 3-0-33
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3121-8501โครงการ *-*-44
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  22-17-32 43


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพรชัย
//------------- 30001501 -------------//
นายสกล หุ่นงาม
//--------- 30001608 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
//------------- 30011001 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212102 -------------//
นายศิวดล สะโสดา
//---------------------- 31212002 ----------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31218501 ------------------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31212103 -------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000105 -------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
โฮมรูม
//--------- 31092005 ---------//
นายศิวดล สะโสดา
//------------- 31092005 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212110 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//--------- 31212110 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//------------- 31212104 -------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ