คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอธ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34
3121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 2-3-35
3121-2003การประมาณราคางานโยธา 2-2-34
3121-2002การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3121-2108ชลศาสตร์ 2-2-34
3121-2106การทดสอบวัสดุ 1-2-23
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  21-19-29 40


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//--------- 30001304 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31212006 ---------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
//--------- 31212006 ---------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
ดร.สุภาพ น.ส.สาพิตา
//------------- 30001102 -------------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31212108 ---------//
นายศิวดล สะโสดา
//--------- 31212108 ---------//
นายศิวดล สะโสดา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001304 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212003 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
โฮมรูม
//---------------------- 31212002 ----------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชาติชาย
//--------- 31212106 ---------//
นายศิวดล สะโสดา
นายสถิร นายสถิร
//------------- 31212001 -------------//
นายศิวดล สะโสดา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ