คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอส.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายไพทูรย์ ปะละพุตโต
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3106-0005กลศาสตร์เบื้องต้น 3-0-33
3106-0006พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง 1-2-23
3106-0007วัสดุและเทคนิคการทำงาน 2-0-22
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง 3-0-33
3106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36
3106-2005เทคนิควิธีการก่อสร้าง 2-0-22
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  21-12-26 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นางนลินี เดชวัน
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
635 
 นางทัศนีย์วรรณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3106-0005 ------------------›
 นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
‹--------- 3106-2005 ---------›
 นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
 นายมนต์เทพ สอนศรี
 นายมนต์เทพ
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3106-0006 ---------›
 นายมนต์เทพ สอนศรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3001-2001 ---------›
 นางนลินี เดชวัน
‹--------- 3106-0007 ---------›
 นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
โฮมรูม
635 
‹--------- 3000-1209 ---------›
 นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3106-2002 ----------------------------›
 นายมนต์เทพ สอนศรี
‹--------- 3106-2002 ---------›
 นายมนต์เทพ สอนศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ