คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอส.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายมนต์เทพ สอนศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร 0-6-36
3106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร 1-3-24
3106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
3121-2107การวิเคราะห์โครงสร้าง 3-0-33
3106-2108คอนกรีตเทคโนโลยี 1-4-35
3106-2109ปฐพีกลศาสตร์ 1-4-35
3106-9009ชลศาสตร์ 2-0-22
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  18-25-29 43


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายฉัตรชัย
//------------- 31062109 -------------//
นายฉัตรชัย นางวงศ์
นายฉัตรชัย
//------------- 31062003 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//--------- 31069009 ---------//
นายอภิชัย มีศิลป์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001609 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
นายมนต์เทพ นายมนต์เทพ
//------------- 31062108 -------------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
//------------- 31062003 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212107 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
นายมนต์เทพ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายมนต์เทพ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001101 -------------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
นายไสว
โฮมรูม
//--------- 30001205 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
//------------- 30001402 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมนต์เทพ
//------------- 31062004 -------------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
//------------- 30001304 -------------//
นายไสว โทนะพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

ลงชื่อ..................................
(นายนิกร  จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ