คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอส.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3106-0005กลศาสตร์เบื้องต้น 3-0-33
3106-0006พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง 1-2-23
3106-0007วัสดุและเทคนิคการทำงาน 2-0-22
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง 3-0-33
3106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36
3106-2005เทคนิควิธีการก่อสร้าง 2-0-22
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  21-12-26 33


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
นางนลินี เดชวัน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31060005 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//------------- 31000101 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//--------- 31062005 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000301 -------------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
นายมนต์เทพ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31060006 ---------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31060007 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31062002 ------------------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
//--------- 31062002 ---------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ