คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มออ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายธีระชาติ ปู่แตน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-2-23
3105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-2-23
3105-2008การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3105-2101ระบบโทรคมนาคม 1-2-23
3105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-2-34
3105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 2-2-34
3105-2106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 2-2-34
3105-8503โครงการ 2 *-*-22
3105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3-0-33
3105-2010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  15-18-25 35


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชัยรัตน์
//--------- 31052008 ---------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
นายพรชัย
//------------- 31052010 -------------//
นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052103 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
//--------- 31052103 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
นางมัลลิกา
//--------- 31052101 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
//--------- 31058503 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052105 ---------//
นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
//--------- 31052105 ---------//
นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052106 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
//--------- 31052106 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
โฮมรูม
นายวรรยารัตน์
//--------- 31052007 ---------//
นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31059002 -------------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
นายชัยรัตน์
//--------- 31052003 ---------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ