คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มออ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายสันทัด จันทฤทธิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3105-0002เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1-2-23
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3-0-33
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  24-20-31 44


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001501 -------------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
นางสุมนต์พร
//------------- 31059001 -------------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
นายบุญนาน
//------------- 31000002 -------------//
นายบุญนาน มากสิงห์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
//--------- 31051001 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
กิจกรรม
กิจกรรม
นางมัลลิกา
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051001 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
โฮมรูม
นายสุวิจักขณ์
//------------- 31050002 -------------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิทักษ์
//------------- 31000007 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//------------- 30011001 -------------//
นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
//------------- 30001406 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ