คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอต.211
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายปฏิพล รวยสูงเนิน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3104-8501โครงการ *-*-44
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3104-9006คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3104-1001วงจรไฟฟ้า 2-3-35
 รวม  22-20-33 46


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001102 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
นายพรชัย
//--------- 31042006 ---------//
นายอักษรทัย งามแสง
//------------- 31042006 -------------//
นายอักษรทัย งามแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31042002 ---------//
นายยุทธสาร สารการ
//--------- 31042002 ---------//
นายยุทธสาร สารการ
นายยุทธสาร
//------------- 31049006 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31042004 ---------//
นายวุฒิพงษ์ สมใจ
//--------- 31042004 ---------//
นายวุฒิพงษ์ สมใจ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายวุฒิพงษ์
//--------- 30001205 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001203 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
//--------- 30001608 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
โฮมรูม
//------------------ 31048501 ------------------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
น.ส.ณชิตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31041001 ---------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
//--------- 31041001 ---------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
นางยุภาพรรณ
//------------- 30001501 -------------//
นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ