คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอต.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายบัญชา ปัญญามงคล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า 1-3-24
3104-0003เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 1-3-24
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3104-1001วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า 2-3-35
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า1 2-3-35
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  19-29-29 48


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31041001 ---------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
//--------- 31041002 ---------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
นายฉัตรชัย
//--------- 31041003 ---------//
นายณัฐวัฒน์ บุระพา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31041002 ---------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
//--------- 31041001 ---------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
นางยุภาพรรณ
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
น.ส.นิดติยากร
//--------- 30001205 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001203 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
//------------- 31041003 -------------//
นายณัฐวัฒน์ บุระพา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุรศักดิ์
//------------- 31040003 -------------//
นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
โฮมรูม
//--------- 31042004 ---------//
นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
//------------- 31042003 -------------//
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุทธิชัย
//------------- 31040001 -------------//
นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
//--------- 31042003 ---------//
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
//------------- 31042004 -------------//
นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
//--------- 30001609 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ