คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอค.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม
ที่ปรึกษานายจำเริญ ทอนบุญมา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-2101อิเล็กทรอนิกส์กำลัง1 2-3-35
3104-8501โครงการ *-*-44
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3104-9006คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  25-19-35 48


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31042002 ---------//
นายยุทธสาร สารการ
//--------- 31042002 ---------//
นายยุทธสาร สารการ
นายยุทธสาร
//------------- 31049006 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
//--------- 31048501 ---------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001102 -------------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
น.ส.บุญมี
//--------- 31042007 ---------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
//------------- 31042007 -------------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
//--------- 31048501 ---------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31042101 ---------//
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
//------------- 31042101 -------------//
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001501 -------------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
นายพรชัย
โฮมรูม
//--------- 31041004 ---------//
นายวุฒิพงษ์ สมใจ
//------------- 31041004 -------------//
นายวุฒิพงษ์ สมใจ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31042006 ---------//
นายอักษรทัย งามแสง
//--------- 31042006 ---------//
นายอักษรทัย งามแสง
นายอักษรทัย
//--------- 30001209 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ