คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอห.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3103-2303งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2-3-35
3103-2007ทดสอบวัสดุ 2-3-35
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3103-8501โครงการ *-*-44
3103-2305การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะ 2-3-35
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3103-2102โลหะวิทยางานเชื่อม 2-3-35
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  21-21-32 46


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31032102 ---------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//--------- 31000105 ---------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//--------- 31032007 ---------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//--------- 30001101 ---------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
นายณัฐวุฒิ นายพิทักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31032305 ---------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
//--------- 31038501 ---------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
//------------- 31032102 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
นายพิทักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางเพ็ญศิริ
//--------- 30001604 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
นายประยูร
กิจกรรม
กิจกรรม
นายประยูร
//--------- 30001501 ---------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31032303 ------------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
โฮมรูม
//------------- 31032305 -------------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
//--------- 31000008 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวรรยารัตน์
//------------- 31000003 -------------//
นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
//------------- 31032007 -------------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
น.ส.เยาวภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ