คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอห.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายอธิวัฒน์ เจริญตา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0117การควบคุมคุณภาพ 3-0-33
3103-2001วัสดุในการเชื่อม 3-0-33
3103-2002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม 3-0-33
3103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1 3-0-33
3103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม 0-6-36
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  28-27-38 55
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3103-2004 -------------------------------------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
‹---------------------------- 3100-0002 ----------------------------›
 นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
 นายทรงสิทธิ์
‹--------- 3000-1302 ---------›
 น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3103-2002 ------------------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
 นายพิทักษ์  นายทรงสิทธิ์
‹------------------ 3103-2003 ------------------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
‹--------- 3103-2001 ---------›
 นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
‹--------- 3000-1302 ---------›
 น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0001 ----------------------------›
 นายจักรพันธุ์ บุรณะ
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3100-0001 ---------›
 นายจักรพันธุ์ บุรณะ
 นายเสริมศักดิ์  นายภควัตร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพิทักษ์
934 
‹------------------ 3100-0008 ------------------›
 นายณัทพงศ์ โยธี
โฮมรูม
‹--------- 3100-0101 ---------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
‹--------- 3100-0117 ---------›
 นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
‹--------- 3100-0006 ---------›
 นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายประสิทธิ์
532 
 นายสกล
‹--------- 3000-1206 ---------›
 นายภควัตร สิงห์คำ
 นายทรงสิทธิ์
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
‹------------------ 3100-0003 ------------------›
 นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ