คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอผ.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4 1-6-37
3102-8501โครงการ *-*-44
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3102-9001เทคนิคการประมาณราคา 2-0-22
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-6-37
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  19-24-31 47


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
ว่าที่ ร.ต.วรพล นายธนกร นายสัจจา นายยุทธนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000105 -------------//
นายธนกร สุขส่ง
//--------------------------- 31029003 ---------------------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31029001 ---------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
//--------- 31000116 ---------//
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
กิจกรรม
กิจกรรม
นายชาญณรงค์
//------------------ 31028501 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31022004 ------------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
โฮมรูม
//--------- 31022004 ---------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
//------------------ 31022005 ------------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31022104 -------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
//------------- 31022104 -------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
นายพรชัย
//------------- 30001505 -------------//
นายพรชัย ทาธิสา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายนพดล  สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ