คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอผ.111
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
3100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 1-4-35
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  18-31-29 49


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000009 ------------------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
//------------------ 31000006 ------------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000005 -------------//
นายชริน อินทรสุขศรี
//------------- 31000101 -------------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
//------------- 30011001 -------------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000008 -------------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
นายยุทธนา
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 31022101 ------------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000001 ------------------//
นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
โฮมรูม
//--------- 31000001 ---------//
นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
//--------- 31000004 ---------//
นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000007 ------------------//
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
//------------------ 31000002 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ