คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอย.114
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายบัณฑิตย์ เหลาทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
3101-8501โครงการ *-*-44
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3101-0002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 1-6-37
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3100-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
 รวม  24-21-35 49


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
//--------- 31012004 ---------//
นายอภิสิทธิ์ ปัจศรี
นายพิทักษ์
//------------- 31000009 -------------//
นายอินทร์ จงจำ
//--------- 31018501 ---------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบัณฑิตย์
//------------- 31000002 -------------//
นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
//--------- 30012001 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//--------- 31000004 ---------//
นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
//--------- 30001207 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//--------- 30001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
กิจกรรม
กิจกรรม
นางทัศนีย์วรรณ
//------------- 31000102 -------------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001101 ---------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
นายวสันต์ ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ
โฮมรูม
//---------------------- 31010002 ----------------------//
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
นายสกล นางเพ็ญศิริ นายอินทร์
//------------- 31000007 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//--------- 31018501 ---------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสุรชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ