คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอย.111
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3101-2111งานตัวถังและพ่นสียานยนต์ 1-6-37
3101-2104งานไฟฟ้ายานยนต์ 1-6-37
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  20-29-30 49


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000105 -------------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
นายจิรศักดิ์
//--------------------------- 31012111 ---------------------------//
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31000008 ---------//
นางนลินี เดชวัน
//--------------------------- 31000001 ---------------------------//
นายจักรพันธุ์ บุรณะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนลินี
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31000101 -------------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธวัชชัย
//------------- 31012104 -------------//
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
//------------- 31012104 -------------//
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
นายสิริชัย
//--------- 31000125 ---------//
นายสิริชัย สิมชมภู
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายสุระชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ