คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบค.22
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษานายณัทพงศ์ โยธี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-33
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3204-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3204-2004ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
3204-2003การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2-2-34
3204-8501โครงการ *-*-44
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3204-2102เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  23-14-33 41


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042007 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
//--------- 32042102 ---------//
นางวราดา ขันตี
//------------------ 32048501 ------------------//
นายณัทพงศ์ โยธี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30011001 ---------//
นางนลินี เดชวัน
//--------- 32042007 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
//--------- 32042003 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//------------- 30001403 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32042004 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
นายพรชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32001003 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นางสุมนต์พร
โฮมรูม
//--------- 32042003 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 30001608 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001201 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
//--------- 32042004 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
นางนลินี
//--------- 32042102 ---------//
นางวราดา ขันตี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ