คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบต.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษานางลลิดา โค้วไพโรจน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3202-2004การสื่อสารการตลาด 3-0-33
3202-5103งานการจัดการงานการตลาด 0-4-34
3202-5104งานส่งเสริมการตลาด 0-4-34
3202-8003ฝึกงาน 2 *-*-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  3-10-11 15


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางเพ็ญศรี นางลลิดา
//--------- 32025103 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางลลิดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางลลิดา น.ส.วลีรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32025104 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางเพ็ญศรี น.ส.วลีรัตน์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางลลิดา นางลลิดา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ