คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบต.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษาน.ส.สุรีย์พร นาคูณ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1208ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3202-2003นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3-0-33
3202-2005การวิจัยการตลาด 2-2-34
3202-2002พฤติกรรมผู้บริโภค 3-0-33
3202-8501โครงการ *-*-44
3202-9004การตลาดสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ 3-0-33
3202-2104สัมมนาการตลาด 2-2-34
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  22-8-29 34


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32028501 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//--------- 30001604 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
//--------- 32022005 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
น.ส.บุญมี นายพรชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32029004 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
นางลลิดา นางเพ็ญศิริ
//--------- 30001208 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32022104 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//--------- 30001101 ---------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001609 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//--------- 32022003 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
โฮมรูม
//------------- 32022002 -------------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32022005 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//--------- 32022104 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32028501 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ