คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอต.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษาน.ส.วิสุดา สารสุข
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
3104-8501โครงการ *-*-44
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3104-9006คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  23-20-34 47


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001205 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
//--------- 30001609 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
นายพรชัย นายจิระเดช
//------------- 30011001 -------------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31049006 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
//--------- 30001505 ---------//
นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
//--------- 31042007 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
//------------- 31042007 -------------//
นายภาสกร ดงทอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31041003 ---------//
นายอักษรทัย งามแสง
//--------- 31041003 ---------//
นายอักษรทัย งามแสง
กิจกรรม
กิจกรรม
นายอักษรทัย
//------------- 31042006 -------------//
นายอักษรทัย งามแสง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
//--------- 30012001 ---------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
โฮมรูม
//--------- 31042006 ---------//
นายอักษรทัย งามแสง
//------------------ 31048501 ------------------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31042002 ---------//
นายยุทธสาร สารการ
//--------- 31042002 ---------//
นายยุทธสาร สารการ
นายยุทธสาร
//------------- 31042005 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ