คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอผ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายสัจจา อินทรสุขศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 1-6-37
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-8501โครงการ *-*-44
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3102-9001เทคนิคการประมาณราคา 2-0-22
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  22-16-32 42


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000116 -------------//
นายชริน อินทรสุขศรี
//------------------ 31028501 ------------------//
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
นายพรชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31029001 ---------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
//---------------------- 31022005 ----------------------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
//--------- 30001101 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001505 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001608 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
นายชริน อินทรสุขศรี
โฮมรูม
//------------- 30001207 -------------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ณชิตา นายพรชัย น.ส.นิดติยากร
//------------------------------- 31022001 -------------------------------//
นายชริน อินทรสุขศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายนพดล  สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ