คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอผ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3102-8001ฝึกงาน *-*-44
3102-5103งานเครื่องมือกล 3 *-*-33
3102-5104งานเครื่องมือกล 4 *-*-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  0-2-10 12
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-8001 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3102-5104 ------------------›
 นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
‹------------------ 3102-5103 ------------------›
 นายชริน อินทรสุขศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ