คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอย.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33
3101-8501โครงการ *-*-44
3100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
3101-2005งานทดลองเครื่องกล 1-2-23
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3101-2107งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  26-12-34 42


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000102 -------------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
นายภควัตร
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//------------- 30011001 -------------//
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31012107 ---------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
//--------- 31012107 ---------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
นายสุระชัย นายสุระชัย
//--------- 31012005 ---------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001101 -------------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001505 ---------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
นายบุญชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31012003 -------------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
นายอดิศักดิ์
โฮมรูม
//--------- 30001207 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
//------------- 31018501 -------------//
นายบุญชัย วสยางกูร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31000104 ---------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
//--------- 31000104 ---------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
นายกัมปนาท
//------------- 31012102 -------------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสุรชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ