คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชยท.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายนพพร สมคิด
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-35
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ 2-3-35
2101-5101ปฎิบัติงานยานยนต์ 1 *-*-34
2101-5102ปฏิบัติงานยานยนต์ 2 *-*-34
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  4-8-12 20


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012002 ---------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธวัชชัย นายวสันต์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธวัชชัย
//------------------ 21015102 ------------------//
นายสิริชัย สิมชมภู
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012002 ---------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
นายมีโชติ
โฮมรูม
//------------- 21012003 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21015101 ---------//
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
นายมีโชติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสุรชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ