คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ทวิ-ชย.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายจิรศักดิ์ ดุษฏี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  11-26-20 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
544 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายวุฒินันท์ บุสภาค
 น.ส.นภัสนันท์
‹------------------ 20101-2004 ------------------›
 นายกัมปนาท พระสุพรรณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
 นายบุญชัย  นายอธิวัฒน์  นายรณกฤต
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20101-2007 ---------›
 นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
534 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายพีรวิชญ์ จันเทพา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายภาสกร
‹------------------ 20100-1007 ------------------›
 นายปรเมษฐ์ เวชกามา
โฮมรูม
‹--------- 20100-1004 ---------›
 นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเกียรติศักดิ์
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
 นายสุริยัน คันศร
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
 นายสุริยัน คันศร
 น.ส.นภัสนันท์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อว่าที่ร.ต........................
(สุพรรณ ผาแก้ว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ